Obra «Vahl, Symb. Bot. (1790-1794) Symbolae botanicae»

Descripción

Vahl, Symb. Bot. (1790-1794) Symbolae botanicae