Obra “Vahl, Symb. Bot. (1790-1794) Symbolae botanicae”

Descripción

Vahl, Symb. Bot. (1790-1794) Symbolae botanicae