Autor Smythies (1912-1999) Bertram Evelyn Smythies

Descripción

Bertram Evelyn Smythies (1912-1999)